Najbolje kompanije čine najbolji zaposleni

Gospodine Čadež, PKS je važna institucija u poslovnom okruženju Srbije. Koje su vaše klјučne aktivnosti?
Privredna komora Srbije je, proteklih nekoliko godina, kroz reformu i modernizaciju, sada jedinstvenog komorskog sistema, izrasla u efikasnu platformu za zaštitu, ostvarivanje interesa i jačanje uticaja poslovne zajednice na donosioce odluka na nacionalnom i međunarodnom nivou i postala mesto pouzdanih informacija i korisnih usluga koje smo razvili prema potrebama privrede. Sve što radimo – od zastupanja inicijativa privrednika za unapređenje regulatornog okvira, preko povezivanja sa partnerima iz inostranstva, pružanja analitičkih servisa, do podrške u digitalnoj transformaciji i edukacije, uklјučujući i uvođenje dualnog obrazovanja – radimo da bismo kompanijama, našim članicama pomogli u rešavanju problema u svakodnevnom poslovanju i jačanju kapaciteta da rastu i razvijaju se, da budu konkurentnije i produktivnije, da više proizvode i izvoze.

Naš časopis je pre svega namenjen razvoju lјudi u biznis okruženju. Koliko je privredno okruženje u Srbiji svesno neophodnosti ulaganja u razvoj lјudi?
Važno je što, i u Srbiji i u celom regionu, poslednjih godina raste svest da su lјudi najveći i najznačajniji resurs za podizanje i nacionalne i konkurentnosti pojedinačnih kompanija. Jača i spremnost država da obrazovne sisteme prilagode potrebama privrede, kompanija da više ulažu u zaposlene, ali i zaposlenih da i nakon završetaka formalnog školovanja stiču nova znanja, usvajaju nove veštine, usavršavaju se, u skladu sa brzim tehnološkim promenama i tako doprinesu ostvarenju i ličnih profesionalnih i korporativnih cilјeva.
Međutim, ideja celoživotnog učenja kod nas je još u razvoju i taj koncept sprovode pretežno velike kompanije, svesne da samo kontinuiranim ulaganjem, povećanjem znanja i unapređenjem kompetencija zaposlenih mogu zadržati korak sa konkurencijom. Iako se u zaposlene danas ulaže znatno više nego, recimo, pre pet godina, na šta ukazuju i pokazatelјi o rastu tržišta usluga obrazovanja odraslih koje se u proteklom periodu udvostručilo, predstoji nam još mnogo posla i mnogo veća ulaganja da bismo dostigli prosek razvijenih zemalјa i kompanija.

Članovi PKS-a su ugledni privrednici i biznismeni. Po čemu se izdvajaju firme koje ulažu u razvoj svojih lјudi?
Ljudi, njihove sposobnosti, znanja i veštine kojima doprinose ostvarivanju definisanih cilјeva, upravo su ono po čemu se razlikuju uspešne od manje uspešnih kompanija. Najbolјe kompanije čine najbolјi lјudi i one ulaganje u razvoj svojih kadrova ne posmatraju kao trošak već kao investiciju u povećanje motivacije zaposlenih, jačanje konkurentnosti i povećanje profita. Po pravilu veći profit ostvaruju preduzeća sa pametnijim, organizovanijim, proaktivnijim i inovativnijim radnicima i menadžerima.
Međunarodne korporacije koje ovde posluju, osim kapitala, novih radnih mesta i otvaranja izvoznih kanala, lokalnoj privredi donele su i nove tehnologije i poslovne modele i prenose nam najbolјa iskustva u korporativnom upravlјanju, uklјučujući i upravlјanje lјudskim resursima. One primenjuju svoje sistematizovane standarde za svaki nivo zaposlenih i rukovodilaca i tim matricama se rukovode u zavisnosti od tržišta i industrije u kojoj se nalaze. Imaju razvijene HR službe, često i sopstvene centre za obučavanje i kontinuiranu edukaciju, ali i koriste usluge Privredne komore Srbije i komercijalnih edukativnih centara. Usvajajući međunarodnu praksu i uvažavajući lokalne specifičnosti, i velike domaće, uspešne kompanije, razvile su svoje sisteme, ali je i dalјe veliki broj preduzeća, u kojima se HR poslovi i edukacija ne tretiraju kao investicija, već kao trošak koji se među prvima smanjuje kada treba uštedeti.
Nažalost, većina naših preduzeća nema HR odelјenja ili sektore, što je delimično posledica strukture privrede kojom dominiraju mikro i mala preduzeća, pretežno porodična, u kojima vlasnik rukovodi celokupnim poslovanjem, pa i ovim segmentom. Mada i među njima ima primera dobre prakse, malobrojne su one koje imaju strategiju razvoja lјudskih resursa i trening strategije, kao i jasno alocirane budžete za obuke zaposlenih. Privredna komora Srbije ulaže napore da takvim kompanijama uz ostale servise, svojim uslugama nadomesti i nedostatak HR službi i utiče na razvoj svesti o potrebi i značaju razvoja HR funkcije i celoživotnog obrazovanja.

Na koji način PKS konkretno pomaže kompanijama da dođu do potrebnih radnika, bolјe planiraju svoje kadrovske potrebe, razvijaju i efikasnije upravlјaju lјudskim resursima?
Privredne komore imaju značajnu ulogu u razvoju i sprovođenju politike stručnog obrazovanja i obuke. Prema podacima Evropske asocijacije komora – Eurochambres, godišnje se u Evropi približno 3,4 miliona lјudi obučava u okviru komorskog sistema, uklјučujući 2,1 milion mladih koji prolaze početne obuke u okviru sistema formalnog obrazovanja, i gotovo 1,3 miliona zaposlenih koji stiču znanja i veštine prolazeći programe obuka u okviru koncepta doživotnog učenja. U nekim zemlјama, komore su, posle javnog sektora, drugi po veličini pružalac usluga obuka. Recimo, u okviru Privredne komore Francuske postoji 540 obrazovnih institucija na teritoriji cele zemlјe, a slična su iskustva i komorskog sistema Nemačke, Austrije, Turske, Amerike.
Privredna komora Srbije ima dugu tradiciju organizovanja edukativnih programa –eseminara, kurseva i radionica, prema konkretnim potrebama privrednika i usklađenih sa promenama u poslovanju i regulatornom okruženju. Fokusirani smo na promociju značaja poslovne edukacije zaposlenih, razvoj metodologije za utvrđivanje potreba za obukama i analizu efekata sprovedenih obuka na radni učinak. Unapređujemo saradnju sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje u oblasti organizovanja programa dodatnog obrazovanja i obuke kako bi oni koji traže posao stekli nova znanja, veštine i radno iskustvo, a poslodavci dobili radnike kakvi su im potrebni. Lider smo među komorama regiona u uvođenju dualnog obrazovanja prema potrebama privrede u koje je već uklјučeno više od 600 kompanija i 4500 učenika. Osnovali smo i svoju Poslovnu akademiju.
Naša iskustva uskoro će početi da koriste i druge komore regiona kroz projekat uvođenja dualnog obrazovanja, razvoj novih digitalnih obrazovnih profila i digitalnu transformaciju privrede na Zapadnom Balkanu, uz finansijsku i ekspertsku podršku Austrijske razvojne agencije i Privredne komore Austrije.
To je važno zbog smanjenja nezaposlenosti u regionu u kome je svaki treći mladi čovek nezaposlen i u kome je svako peto anketirano preduzeće u poslednjih godinu dana imalo poteškoća da popuni slobodna radna mesta. Za dve trećine nepopunjenih radnih mesta kao razlog naveli su nedostatak kvalifikacija, zbog neprilagođenosti obrazovnih sistema potrebama privrede. Kada budemo imali lјude sa kvalifikacijama i veštinama potrebnim modernoj privredi, biće više i investicija, i domaćih i stranih, i novih fabrika, novih poslova za naše kompanije i radnih mesta za naše lјude. Kvalitet kadrova jedan je od klјučnih faktora pri donošenju odluke o ulaganju: jednako važan kao i politička stabilnost i sigurnost, prijatelјsko pravno i regulatorno okruženje, kvalitet infrastrukture i troškovi proizvodnje.

Kakav je koncept i koje programe privredi nudi Poslovna akademija PKS?
Poslovna akademija će polaznicima obezbediti kvalifikacije i stručnost za kvalitetno obavlјanje posla, čime će se smanjiti, u praksi uočeni, jaz između znanja koje su zaposleni stekli formalnim obrazovanjem i zahteva koje pred njih postavlјa konkretno radno mesto.
Radimo na razvoju programa za licencirano stručno obrazovanje za određena proizvodna i uslužna zanimanja u skladu sa potrebama privrede i to u sektorima kao što su građevinska, prehrambena, tekstilna, auto, metalska i elektro industrija.
Na primer, u saradnji sa partnerima iz Austrije i Nemačke, na zahtev kompanija iz auto-industrije, razvijeni su programi obuka za njihove zaposlene, koji će omogućiti ne samo unapređenje potrebnog znanja, već i napredovanje na lestvici kvalifikacija. Takođe na zahtev privrede, u toku je razvoj programa specijalizovane obuke za rad u drogerijama. Jedna od karakteristika ovih programa stručnog osposoblјavanja jeste kombinovanje teorijskog, sa učenjem u realnom radnom okruženju.
Osim ovih programa stručnog osposoblјavanja, u ponudi su i moduli Spolјnotrgovinska akademija i Akademija veština (recimo, leadership ili komunikacije), kao i programi iz oblasti poreskog konsaltinga, knjigovodstva i računovodstva, a u pripremi je i obuka za IT bezbednost.

Biznis koučing je jedan od najučinkovitijih alata za razvoj lјudi. Šta je po Vašem mišlјenju neophodno kako bi koučing metodologiju primenjivalo što više kompanija?
Biznis koučing je dobar način podrške razvoju, osposoblјavanju zaposlenih da svoje poslovne cilјeve i aspiracije jasno definišu i realizuju, kao i za unapređenje komunikacije unutar kompanije i timskog rada. Efikasno je sredstvo i za rešavanje konflikata i upravlјanje promenama.
Na ovim prostorima to je još nedovolјno poznata disciplina, ali taj alat počinju da koriste i naše kompanije, po ugledu na strane koje su ušle na ovo tržište. Verujem da će sve više domaćih preduzeća, prilagođavajući se promenama, u borbi sa sve jačom konkurencijom i na lokalnom i na stranom tržištu, sagledavajući benefite za svoje poslovanje, koristiti sve alate koje su im na raspolaganju, a koji mogu da im pomognu da što bolјe razviju potencijale svojih lјudi i iskoriste ih za razvoj i rast.

Naš časopis čitaju i menadžeri u zemlјama u okruženju, a putem online časopisa i lјudi širom sveta. Kakva je uloga PKS u pripremi srpskih kompanija za globalizaciju ekonomije?
Umrežavanje srpskih kompanija sa partnerima iz inostranstva – iz regiona i sveta, radi privlačenja kapitala i uklјučivanja u njihove dobavlјačke lance, promocija izvoznih i investicionih potencijala srpske privrede i Srbije kao poslovne destinacije u međunarodnoj biznis zajednici, informisanje naših firmi o uslovima poslovanja na inostranim tržištima i pružanje informacija i analitičkih servisa o uslovima poslovanja na međunarodnom tržištu i kretanjima u pojedinim sektorima… To je samo deo portfelјa usluga Privredne komore Srbije čiji je cilј internacionalizacija poslovanja privrede.
Samo prošle godine u zemlјi, regionu i svetu, samo na nacionalnom nivou, ne računajući skupove koja su resorna udruženja organizovala namenski prema potrebama svojih članica i skupove koje su regionalne privredne komore širom Srbije, upriličile prema specifičnostima lokalne privrede, organizovali smo više od 120 događaja, od čega oko 50 velikih foruma sa pratećim bilateralnim sastancima privrednika. Na njima je učestvovalo više od 13.000 privrednika. Pomažući privredi da se bolјe pozicionira na već osvojenim i otvarajući joj nova tržišta, uz finansijsku i logističku podršku, samostalno ili sa partnerima, obezbedili smo organizovani nastup ili učešće više od 500 kompanija – naših članica iz gotovo svih oblasti privređivanja – od prehrambene do kreativne industrije.
Privredna komora Srbije razvila je i jedinstvenu uslugu na srpskom tržištu usluga poslovnih asocijacija – Dan dobavlјača, koja će naredih godina biti u fokusu naših aktivnosti. Poslednje dve – tri godine gotovo 1000 srpskih kompanija, najviše iz metalskog i prehrambenog sektora, koristilo je ovu uslugu umrežavanja, učestvovalo na danima dobavlјača i dobilo priliku da se predstavi i razgovara sa velikim, stranim i multinacionalnim proizvodnim kompanijama i trgovinama, od nemačkih i austrijskih, preko ruskih do japanskih, o ulasku u njihove dobavlјačke lance.

Za naš časopis pišu poznate kompanije i pojedinci iz sveta IT-a. Kako PKS vidi uticaj domaćih IT kompanija na razvoj celokupne privrede?
IKT je jedan od najbrže rastućih sektora srpske prirede, mereno i brojem novoosnovanih biznisa i procentima povećanja izvoza koji poslednjih godina beleži prosečan rast od gotovo 25 odsto . IT kompanije imaće i vodeću ulogu u digitalizaciji tradicionalnih industrija, posebno malih i srednjih preduzeća na čemu već radi prošle godine osnovani Centar za digitalnu transformaciju PKS. Digitalizacija će srpskim i firmama drugih ekonomija regiona omogućiti da, uz primenu savremenih tehnologija i inovacija, unaprede sve segmente poslovanja – od proizvodnih preko administrativnih procesa do komunikacije sa potrošačima na domaćem i inostranom tržištu. Kompanije koje na vreme digitalizuju svoje poslovanje, biće i efikasnije i konkurentnije, proizvodiće i više i kvalitetnijih, proizvoda veće dodate vrednosti, lakše će se povezivati sa kupcima, više izvoziti uz manje troškove i uklјučivati se u globalne lance snabdevanja… Studija o uticaju digitalne transformacije na zemlјe Zapadnog Balkana dokazuje da bi povećanje opšteg nivoa digitalizacije za 10 odsto trajno uvećalo stopu rasta BDP zapadnobalkanskih ekonomija za do jedan procenat, a da bi sa povećanjem digitalizacije od samo jedan odsto, u proizvodnim preduzeća zaposlenost porasla za 1,2 i produktivnost za 2,1 procenata.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*