AGILNA STRATEGIJA ZA ORGANIZACIJSKU ADAPTABILNOST

Poslednjih godina sve se vrti oko digitalne transformacije. Sadašnjost je vezana za kontinualne promene, za razvoj organizacijskih sposobnosti koje će omogućiti otpornost i održivost poslovanja.

Trenutni izazovi velikih kompanija su u maloj zrelosti digitalizacije, neproporcionalnom fokusu na kratkoročne u odnosu na dugoročne ciljeve, čestom menjanju prioriteta, nedostatku discipline i fokusa pri implementaciji, napuštanju umesto adaptiranju poslovnih planova, donošenju odluka bazirnih na mišljenju umesto na podacima, u piramidnoj organizaciji umesto mreži timova.

Tehnologija je najmanji od problema, iako se često nailazi na mišljenja da će implementacija CRM ili BigData i zapošljavanje nekoliko data scientist-a rešiti sve poslovne probleme. Najveći deo izazova leži u osnovnim poslovnim procesima kao što su definisanje vizije, prava kultura i način rada, i strateško planiranje i egzekucija.  Ovi procesi moraju da se redefinišu da bi se izgradila otpornost kroz adaptibilnost a to znači da moraju da uključe agilnost, fleksibilnost, kolaboraciju i ekeprimentisanje.

Da bi razumeli koliko je neka organizacija adaptibilna, neophodno je da se pregledaju njena vizija, kultura i proces strateškog planiranje i egzekucije.

Da li vizija kompanije oslikava beskonačnost poslovanja?

Ne postoji konačna destinacija nekog poslovanja, to je putovanje sa ciljem da se ostane “u igri” stvaranja vrednosti. Otud vizija budućnosti mora da bude postavljena na način da podrži takvu beskonačnost poslovanja (The Infinite Game, Simon Sinek) da bi obezbedila da se ljudi u organizaciji osećaju bezbedno, inspirisano i ispunjeno i da organizacija može da preživi svoje trenutne lidere.

U nesigurnim vremenima ovakva vizija drži organizaciju i njene partnere zajedno i može da „zapali“ kreativnost i inovativnost da se nađu novi načini kako da se ostane „u igri“. Koje emocije vizija vaše kompanije budi u ljudima?

Da li kultura i način rada podržavaju adaptibilnost?

Suštinsko pitanje je da li postoji strateški plan da se transformiše način razmišljanja i da li postoje prave kompetence da bi se takav plan realizovao. Morate definisati razvojni plan na individualnom, timskom, nivou cele organizacije i posebno na nivou liderskog tima. Sve kreće od liderskog tima na vrhu  – kultura kompanije ne može se promeniti od dna ka vrhu. Verovatno koristite već godinama individualne trenere ali vreme je da počnete da radite timsko treniranje liderskog tima sa ciljem da obezbedite njihovu usaglašenost oko vizije, potpunu podršku strateškom planu i da im pomognete na putu njihove transformacije ka agilnom liderskom stilu.

Verovatno morate da nađete partnere koji su specijalizovani agilni treneri i inovacioni menadžeri da vam pomognu, i morate da povežete svaki trening sa organizacijskim/poslovnim sposobnostima. Ali organizovanje velikog broja treninga na različitim nivoima neće vas učiniti adaptabilnijim – to nije mera uspeha! Nakon što se neki trening završi, timovi moraju praktično da koriste novo znanje uz nadzor njihovih trenera. Tek kada postanu potpuno autonomni možete reći da ste izgradili neki deo organizacijskih sposobnosti i da ste ugradili deo adaptabilnosti u vašu kulturu i način rada. To je mera uspeha!

Da li imate proces agilnog strateškog planiranja koji se oslanja na organizacijske/poslovne sposobnosti?

Želite da su promene u vašoj organizaciji usaglašene sa vizijom i strateškim planom koji je prati ali u isto vreme želite da se vaše poslovanje brzo i efikasno adaptira spoljašnjim izazovima u poslovnom okruženju. To zahteva agilnu strategiju gde se planiranje radi na osnovu postojećih i potrebnih organizacijskih/poslovnih sposobnosti.

Razvoj i egzekucija agilne strategije

Agilna strategija podrazumeva kraće cikluse razvoja i egzekucije koji se redovno procenjuju kroz prizmu vizije.U promenljivom, nesigurnom, kompleksnom i višeznačnom svetu (VUCA) tradicionalni proces strateškog planiranja postao je neefikasan. I lideri i zaposleni imaju manjak poverenja u takve strateške planove jer oni brzo postaju nerelevantni. To dalje može dovesti do manjka poverenja u menadžere ali i do demotivacije zaposlenih zbog gubljenja vremena i energije na inicijative koje više nisu potrebne.

Nekoliko problema sa tradicionalnim strateškim planiranjem redovno izbija na površinu:

 • strateški ciljevi nisu usaglašeni kroz celu organizaciju,
 • ne postoji veza između aktivnosti koje se rade i metrike kojom se meri uspeh-ljudi ne razumeju kako doprinose ostvarivanju uspeha,
 • nedovoljna komunikacija i povratne informacije i
 • nema sistemskog praćenja naučenih lekcija koje bi se koristile da se unaprede strategija i njeno izvršenje.

Rešenje je kraći ciklus strateškog planiranja i egzekucije, mesečno ili kvartalno. U svakom ciklusu organizacija treba da:

 • razvije/prilagodi strateški plan i egzekuciju i poveže je sa ciljevima i glavnim rezultatima (OKR) – to ne treba raditi samo na menadžerskom nivou već treba uključiti zaposlene,
 • razvije komunikacijski plan i obezbedi pravu komunikaciju ka svim ljudima u organizaciji,
 • što češće pokreće nove inicijative i trajno/privremeno prekida postojeće inicijative  – za ovo je neophodan utegnut proces agilnog portfolio menadžmenta,
 • meri postignuće kako be se pratio progres ka postavljenim ciljevima,
 • predlaže prilagođenja na osnovu progresa i pripremi se za sledeći ciklus agilne strategije.

Na ovaj način vaš proces strateškog planiranja prestaje da bude zgodan izgovor menadžmenta za organizaciju dvodnevnog druženja liderskog tima na nekoj lepoj lokaciji, već postaje transparentan proces koji koristi prednosti kolektivne inteligencije cele organizacije, i na taj način gradi adaptibilnost organizacije.

Strateški razvoj na bazi organizacijskih/poslovnih sposobnosti

Agilna strategija nije sama po sebi dovoljna ukoliko nastavi da podržava funkcionalno planiranje bazirano na sistemima i organizacijskim silosima.

Mnoge organizacije još uvek rade prioritizaciju aktivnosti na osnovu doprinosa pojedinačnih aktivnosti, ili još gore na osnovu jačine glasa pojedinca i korporativne politike. Menjaju prioritete prečesto, bez jasne veze sa samim organizacijskim sposobnostima koje ta aktivnost podržava. Zbog toga

 • se dešava da se implementiraju alati koje niko ne koristi bilo zbog nedostatka znanja ili nedostatka poslovne vrednosti,
 • nastaje nedostatak razumevanja kako je taj alat doprineo celokupnoj strategiji,
 • se gube poslovne mogućnosti,
 • dolazi do raspada u vreme kriznih situacija.

Upravo tu planiranje bazirano na organizacijskim/poslovnim sposobnostima pomaže.

Organizacijska/poslovna sposobnost obuhvata proces, potrebne/korišćene alate (fizičke i virtualne), ljude i mašine (veštačka inteligencija, roboti, RPA), potrebne role (sa korišćenjem AI u poslovnim procesima moramo da razmotrimo AI role u organizacijskim/poslovnim sposobnostima) i sve funkcionalne i nefunkcionalne veštine i znanja potrebna da bi se ta sposobnost izgradila.

Ovakav pristup omogućava da se bolje razume koje sposobnosti organizacija treba da ima u vreme kriza i kroz njihovo adresiranje u strateškim i izvršnim planovima organizacija će biti korak bliže postizanju adaptabilnosti.

Planiranje bazirano na organizacijskim/poslovnim sposobnostima realizuje se u okviru razvoja strateškog plana u agilnoj strategiji i dodatno podržava među funkcionalnu saradnju u kompaniji i zajedničke ciljeve. Zahteva pet koraka:

 • kreiranje mape poslovnih sposobnosti organizacije, identifikovanje postojećih i potrebnih sposobnosti,
 • procenjivanje promena koje se trebaju izvršiti nad nekim sposobnostima kako bi se one unapredile,
 • definisanje grupa aktivnosti povezanih sa sposobnostima, njihove poslovne vrednosti i povezivanje sa strateškim ciljevima,
 • prioritizacija aktivnosti na holističan način sa dubokim razumevanjem kako su one povezane između sebe i kako stvaraju poslovnu sposobnost,
 • pravljenje implementacionog plana i dugoročne mape razvoja za izgradnju/unapređenje poslovne sposobnosti.

Ne postoji aktivnost koju organizacija može da pokrene koja će joj garantovati uspeh u VUCA svetu, ali izgradnja adaptibilne organizacije koja praktikuje agilnu strategiju baziranu na organizacijskim/poslovnim sposobnostima svakako će povećati šanse vaše kompanije kako za preživljavanje tako i za dalji razvoj i rast.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*