Kultura jede inovacije za doručak

Ako radite prave stvari na pravi način – inovacije su pokretačka snaga održivog razvoja!

Pomisliti da ste daleko od hajpa koji se stvara oko inovacija zato što radite u Srbiji, pogotovo u tradicionalnoj industriji kao što je maloprodaja je jedna od pogrešnih pretpostavki koje možete imati. Sa druge strane, čak nije ni pitanje hajpa ili koliko inkubatora,radionica ili drugih aktivnosti sprovodite kako biste pokazali da ste kompanija koja je zagrejana za inovacije. Pitanje je toga da li se rade prave stvari na pravi način.

U 2018.godini, Delhaize Serbia imala je brzi start kako bi ljude upoznala sa opcijama koje su “na meniju”. Startovali smo entuzijastično i suočili se sa Godzilom – zvanom kultura. Postavili smo interni sistem za predlaganje ideja, njihovu selekciju, testiranje i implementaciju. Sagradili smo našu Sobu za inovacije – naše igralište inovacija. Paralelno sa tim, imali smo i seriju eksternih aktivnosti kao što su hakatoni, brown bag sesije, open inovation challenge i drugi događaji vezani za inovacije.

Mnogo toga smo uradili kako bismo kreirali hajp oko inovacija unutar naše kompanije i u tome smo uspeli. Određeni procenat naših zaposlenih je imao prilike i da detaljnije iskusi inovacije, čak i da dā ideje. Pozitivno su se osećali. Sada naši ljudi znaju da smo „za“ inovaciju.

Međutim, postojeća kompanija je prvenstveno organizovana za obavljanje dnevnih aktivnosti, za izvršenje postojećih poslovnih procesa ili misije, a ne za potragu i istraživanje novih ideja ili novih poslovnih modela. Ako želite da inovacija postane modus vivendi u postojećoj kompaniji, morate preoblikovati kako se trenutno obavlja posao. Preoblikovati znači menjati. A kada želite da menjate bilo šta, u jednom momentu ćete sigurno naleteti na Godzilu – a to znači ozbiljan rad u oblasti change management-a.

Najvažniji preduslov da inovacije zažive je odgovarajuća organizaciona kultura. Kultura znači ljudi.
Bez obzira koliko su vaši inovacioni procesi dobro dizajnirani, ljudi su ti koji moraju da ih sprovode svaki dan. Drugim rečima, kultura inovacija znači da morate imati obrasce u mišljenju i ponašanju koji podržavaju inovaciju. U tome leži najveći izazov! Kako uspeti u tome da ljudi drugačije razmišljaju i da se ponašaju kao preduzetnici u velikoj korporaciji gde sve funkcioniše na drugačiji način?
Inovativni mislioci, koje često možete naći među preduzetnicima, žele prostor za razvoj i ostvarivanje uticaja. Oni razmišljaju i asocijativno i „van kutije“. Sami su učesnici procesa ideacije ili na dnevnom nivou traže ideje koje mogu dovesti do rasta njihovog biznisa, brzo ih testiraju a u isti mah vode računa o oskudnim resursima, ideju dorađuju u hodu idući ka većoj vrednosti i preuzimaju rizik (s obzirom da za njih neuspeh ideje nije tabu tema, prihvaćen je kao opcija).
Da li vam sve ovo zvuči poznato? Da li ste videli osobu koja na dnevnom nivou radi tako unutar korporacije? Takve osobe su retka vrsta, ali ako je znate to je super! Onda je sledeće pitanje da li je sredina podržavajuća prema takvim ljudima.

Jedna od najvećih prepreka ideaciji i inovaciji en général je tendencija da se držimo starih načina razmišljanja i ponašanja.

Zaista je teško da prekinemo stare navike, pretpostavke i predrasude koje u biti utiču na to kako ljudi posmatraju problem. Ako želite da vidite mogućnost tamo gde ste ranije videli problem ili samo da posmatrate situaciju otvorenih očiju morate da se borite sa svime gorenavedenim. Ovo nije samo u opisu posla osobe koja vodi inovacije, već je uopšteno, veliki izazov za liderstvo. Mnoge kompanije su suočene sa realnošću u kojoj se zaposleni ne ponašaju kao preduzetnici ili više liderstvo ne kreira sredinu u kojoj intrapreduzetnici mogu da delaju.

Tokom naše prve godine putovanja saznali smo da ako želimo da ugradimo inovaciju u naš DNK, moramo da se bavimo kulturom. Prvo moramo da saslušamo potrebe i mišljenja naših ljudi koji su postali pioniri u inoviranju i da definišemo odlike inovacione kulture. Potom, kada smo definisali naš ethos, razmislili smo o mapi kako da dođemo do njega. Jedna od prvih stvari koje treba da uradimo je naravno menjanje naših procesa, procedura i KPI-eva kako bismo omogućili sve navedeno. I tu se ne zaustavljamo. Radimo sa ljudima – jer znamo da su ljudi presudni za uspeh. Radimo na posvećenim i angažovanim pojedincima (i liderima i saradnicima) koji će zaista živeti kulturu inovacija.

Okrećemo se ka ciljanom razvoju ljudi i moćnom metodu koučinga kako bismo izgradili kulturu inovacija i adresirali otpor prema promenama.

Znajući to, u 2019.godinu smo odlučili da postignemo te ciljeve kroz seriju radionica i koučinga mešovitih grupa ciljanih stejkholdera iz svih hijerarhijskih nivoa Delhaize Serbia.

Ljudima koji inoviraju su potrebne specifične kompetence – znanje i veštine koje bi iskazali kroz ponašanje u njihovom svakodnevnom poslu. Radionice su osmišljene kao prvi korak višestepenog putovanja i one počinju od upoznavanja sa bazičnim konceptima bi se završile sa „dubokim zaronom“ u inovacije. Širimo informacije, pokazujemo primere, dajemo individualne i grupne vežbe i učimo iz svega toga. Na primer, prvi „pravi“ korak baš može biti demonstracija kako design thinking i lean metodi funkcionišu, i na brz i jeftiniji način donose vredne uvide o našim kupcima. Nakon toga, tokom „dubokog zarona“ upoznaju i alate koji mogu pretočiti uvide o kupcima u konkretne inovacije, koje će biti (ili neće) validirane i implementirane. Razlika je u tome što na ovim radionicama ljudi ne sede pasivno u slabo osvetljenim trening prostorijama i čekaju sledeću pauzu za osveženje – umesto toga, oni su podstaknuti i podstiču sami sebe da razmišljaju na drugačiji način.

Drugi deo putovanja je koučing. Odlučili smo se za grupni koučing i povremene individualne mikro-koučing sesije, ukoliko dođe do potrebe. Grupni koučing je sjajni metod da se izgradi samopouzdanje i liderska kultura učesnika, da se nauče neke nove kreativne veštine zajednički, pronađe alternativni način razmišljanja i /ponašanja, prevaziđu veliki izazovi uz pomoć grupe i konačno da se dā i dobije fidbek (koliko je moguće objektivan).

U ovom konkretnom slučaju gde je koučing gorivo inovacija, a inovacija per se je konstantna promenjiva – fokusiramo se na uspostavljanje odnosa između kouča i koučija na prvoj sesiji i negujemo ga celim putem, međutim ne posmatramo ga kao ključni aspekt za uspeh koučinga. To je jedan od razloga zašto smo se opredelili za grupni koučing, kako bismo dobili najviše što je moguće od grupne dinamike i neotkrivenog potencijala ljudi koji su već tu. Učesnici se obavezuju na sprovođenje akcionih planova koje smo kreirali tokom radionica i imaju mogućnost da još jednom prodiskutuju „šta ako..“ pitanje, vezano za implemenataciju tih akcionih planova. Obavezivanje se odnosi na činjenicu da će zaista živeti dogovoreno sa svojim timovima svakog dana, bez obzira da li su na liderskim pozicijama ili ne. Takođe adresiramo i izazove i metode „vođenja bez formalnog autoriteta“, kako bismo osnažili saradnike za promenu „odozdo na gore“.

Međutim, preduslov za uspeh ovakvog razvojnog programa je podrška i obavezivanje lidera, kao i njihovo aktivno učešće. Sve liderske pozicije su uključene, počevši od COO, koji je bio aktivan od prvog dana inicijative u 2018.godini i nastavlja da bude i u 2019.godini. Dodatna pažnja je posvećena liderima učesnika naših radionica i koučing sesija. Radimo i sa njima, kako bismo obezbedili mikroklimu unutar njihovih timova koja će omogućiti učesnicima da demonstiraju promenu u mišljenju i ponašanju svakog dana. Imperativ je da im se omogući da probaju, eksperimentišu i ne uspeju. Ukoliko ne smeju da imaju neuspeh na poslu, inovacija ne može da se desi.

U postojećim kompanijama, inovacija će se desiti samo uz razvoj ljudi kako bi oslobodili inovatore unutar sebe.

Da li smo već stigli do cilja? Ne. Međutim ono što je sigurno jeste da činimo velike, čvrste korake da stignemo tamo čim pre. Kompanije koje su sve to shvatile će preživeti da pričaju priču o prošlim danima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*