Još nešto o koučingu

U prethodnim člancima, pisali smo o nekim izuzetno značajnim elementima koučinga, postavljanju temelja i kokreiranju odnosa.
Uspostavljanje poverenja i intimnosti sa klijentom je podjednako važno kao i sam koučing. Iskreno razumevanje klijenta i pokazivanje istinskog interesa za njega je ključni element na početku koučing sesije.
Ovde ćemo se fokusirati na dobru komunikaciju sa klijentom. Ovo je veoma bitan element koučing sesije. Kouč mora efektivno da komunicira.
Tri sastavna dela efektivne komunikacije su aktivno slušanje, moćna pitanja i direktna komunikacija.

1) Aktivno slušanje. Kouč mora da se fokusira na ono što klijent govori i ne govori, da čuje nešto iza razgovora, čak i klijentove misli. Iza sadržaja obično leže brige klijenta, njegove vrednosti i uverenja. Kouč takođe posmatra i ton, obraća pažnju na govor tela. On konstantno istražuje klijentove iskaze verovanja, percepcije i osećanja. Klijenti treba da iskažu svoja osećanja i dozvole kouču da sagleda situaciju bez osude, kako bi prešao na sledeće korake.
2) Moćno pitanja. Ovo je jedan od najtežih delova koučinga. Pitanja koja mogu izvući pravi, dragoceni uvid iz klijenta se zovu moćna pitanja. Kouč bi trebalo da postavlja pitanja koja će prouzrokovati otkriće, posvećenost ili akciju. Na ovaj način, kouč izaziva uverenja svog klijenta. Otvorena pitanja mogu da dovedu do razjašnjavanja i novog učenja. Na kraju, zapamtite, kouč ne bi trebalo da postavlja pitanja koja će dovesti do toga da klijent opravdava svoje postupke ili da se osvrće nazad.
3) Direktna komunikacija. Pored moćnih pitanja, koja mogu biti veoma insipirativna, kouč treba direktno da komunicira sa klijentima i da bude jasan pri davanju povratnih informacija. Takođe, od kouča se očekuje da jasno odredi cilj, agendu i svrhu vežbe. On usklađuje svoj žargon sa klijentovim i često koristi metafore kako bi dodatno oslikao verbalnu sliku.
Na kraju procesa koučinga, kouč treba da olakša učenje i rezultate, stvaranjem svesti i osmišljavanjem aktivnosti.
U ovoj fazi koučing sesije, kouč radi sa klijentovim uverenjima, ne sme biti uvučen u sadržaj klijentove priče. Trener se poziva na pitanja radi boljeg razumevanja i jasnoće, pomažući klijentu da vidi različite faktore koji utiču na njega i njegovo ponašanje. Na ovaj način, kouč omogućava klijentima da dobiju uvide koji su im značajni.
Nakon stvaranja svesti, koučing sesija bi trebalo da se završi osmišljavanjem akcija koje će pomoći klijentu da stvori mogućnost za stalno učenje tokom koučinga. Kouč ohrabruje klijenta da istraži alternativne ideje ili rešenja, a i da donosi važne odluke. Kouč takođe zagovara tačku gledišta koja je u skladu sa klijentovim ciljem i podržava klijenta da odmah preduzme nešto.
Sada, klijent bi trebalo da bude sposoban da razvije i zadrži efektivan plan koučinga sa koučem, kroz planiranje i postavljanje ciljeva. Trener konsoliduje prikupljene informacije, uspostavlja plan koučinga i razvojne ciljeve koji se tiču klijentovih briga. Oni zajedno stvaraju plan sa SMART ciljevima.
Trener vrši prilagođavanje plana, što je opravdano u procesu koučinga i zbog promena u samom okruženju klijenta. Takođe, od velike je važnosti ciljati na rani uspeh koji je značajan za klijenta.
Na kraju koučing sesije, kouč treba da upravlja napretkom i odgovornošću, gde odgovornost za preduzimanje akcije ostavlja klijentu. Kouč jasno traži od klijenta da deluje, kako bi ga približio postavljenom cilju i nadovezuje se na prethodnu koučing sesiju. Takođe, kouč priznaje ono što je klijent postigao, naučio ili čega je postao svestan iz prethodne koučing sesije. Kouč se efektivno priprema, organizuje i usklađuje sa informacijama o klijentu i uvidima koje je stekao tokom procesa koučinga. Takođe, drži klijenta u formi između sesija tako što se fokusira na plan koučinga i njegovu agendu. Kouč je otvoren za prilagođavanje ponašanja i radnji koje se zasnivaju na procesu koučinga. Kouč bi trebalo da može da se kreće napred-nazad između mesta gde je klijent sada i velike slike ka kojoj se on/ona kreće.
Zaista je važno promovisati samodisciplinu klijenta i držati klijenta odgovornim za ono što kaže da će uraditi. Kroz proces koučinga, klijent razvija sposobnost da donosi odluke, rešava najveće probleme i razvija se. Svrha procesa koučinga je da se dobije vredan ishod. Kouč treba pozitivno da se suprotstavi klijentu sa činjenicom da nije preduzeo dogovorene akcije.

Sa ovim tekstom smo zaokružili objašnjavanje glavnih elemenata procesa koučinga. Ove elemente takođe u velikoj meri promoviše Međunarodna Koučing Federacija (ICF).

Koristeći ove smernice, možete promeniti nečiji život.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*