Koučing plan

U prethodnim člancima smo napravili uvod u korišćenje STORMMES modela radi kokreiranja sporazuma o odnosu sa klijentom. U ovom članku ćemo malo detaljnije videti treću kompetenciju Uspostavlja i Održava Dogovore.

Sledeći pokazivač kompetencije u ovom odeljku će nam pomoći da razumemo da svaki koučing angažman mora imati jasan plan i ciljeve oko kojih su se kouč, klijent i relevantne zainteresovane strane složili.
 4.Kouč se udružuje sa klijentom i relevantnim zainteresovanim stranama kako bi uspostavio sveobuhvatan plan koučinga i ciljeve

(Ovi pokazivači su adresirani u S-Subject(Predmet), T-Timelines(Vremenske odrednice), O-Outcomes(Ishodi), M-Measures(Mere), M-Motivation(Motivacija), E-Environment(Okruženje) i S-Start(Početak) delovima STORMMES modela).

Prva stvar koju treba da uzmemo u obzir kako bismo pokazali kompetenciju u oblasti uspostavljanja i održavanja dogovora je ko su relevantne zainteresovane strane u koučing angažmanu? Za klijenta koji angažuje i zaposli kouča kao pojedinca i sam ga plaća, možda neće biti drugih relevantnih zainteresovanih strana. Međutim, kouč o ovome ne odlučuje sam. Trebalo bi da razgovara sa klijentom o tome koje bi mogle biti relevantne zainteresovane strane u koučing angažmanu i koga bi klijent mogao smatrati učesnicima u uspehu, ali ne i relevantnim za koučing angažman. Ovi relevantni akteri mogu ili ne moraju biti aktivni učesnici u koučing sesijama ili im je stavljeno do znanja da treba da postupaju onako kako je navedeno u sporazumu između koučinga i klijenta.

Za klijente koji angažuju i zaposle kouča koristeći novčana sredstva biznisa, možda je cilj da se se klijentom obavlja koučing, ali organizacija ili deo organizacije se može smatrati relevantnom zainteresovanom stranom za koučing angažman, uglavnom zbog dogovora koji je klijent sklopio sa organizacijom koja mu obezbeđuje novčana sredstva.

Za kompanije koje angažuju kouča u ime klijenta ulavnom postoji jedna ili više relevantnih zainteresovanih strana, uključujući i odredbe SOW-a koji su kouč i organizacija potpisali. Ono što sam otkrila tokom svog iskustva jeste da je SOW na nivou kompanije pisani ugovor u kojem su navedeni svi legalni uslovi i sveobuhvatna očekivanja.

Što se tiče relevantnosti, možda će kouč, klijent i zainteresovane strane morati zajedno da utvrde koučing plan i ciljeve. U situacijama kada kouč sarađuje sa organizacijom kao klijentom, možda su potrebni nivoi dogovora o odnosima. Kouč će možda morati da razmotri nešto što ja nazivam Trougao Sporazuma ©, a to su ugovori sklopljeni između kouča, klijenta i relevantnih zainteresovanih strana u vezi sa stvarima poput poverljivosti, uloga, odgovornosti, kao i bilo koje druge stavke koju treba razjasniti sa zainteresovanim stranama pored trenutnog koučing odnosa.

Primeri:

  • Kompanija sklapa ugovor sa koučem da radi sa nekoliko organizacija, timova i pojedinaca koje tek treba odrediti. Uvek će postojati SOW sa navedenim stavkama angažmana i sveobuhvatnim razlozima za rad kouča sa tom kompanijom.
  •  Kako kouč angažuje organizacije ili departmane unutar kompanije, on treba da radi sa liderstvom tih organizacija i departmana kako bi definisao koučing odnos. Prema mom iskustvu, sporazum na nivou departmana se beleži kao koučing plan i sadrži ciljeve, mere, ishode i uključuje relevantne zainteresovane strane u stvaranje plana. Primena STORMMES modela na ovom nivou, a čak i više, u velikoj meri pomaže da se dostigne potpuna jasnoća angažmana.
  • Kako kouč stupa u kontakt sa timovima unutar ovih organizacija kao sa klijentima, treba da postoji ugovor o odnosu sa svakim timom, gde će biti navedeno šta svaki tim treba da radi sa koučem i ko su relevantne strane koje mogu da utiču na ciljeve ili ishode. Prema mom iskustvu, sporazumi na nivou tima se često beleže u koučing planu kako bi se zabeležili ciljevi, ishodi i mere, a na ovome radi ceo tim, kao i kouč, uz doprinos relevantnih zainteresovanih strana.
  • U slučaju da kouč takođe radi i sa pojedincima unutar kompanije, neophodno je napraviti poseban sporazum o odnosu sa svakim pojedincem. Prema mom iskustvu, sporazumi o odnosu sa pojedincima su uglavnom verbalni i mogu ukratko da zabeleže ciljeve, ishode i mere. Ovi koučing planovi su poverljivi i ostaju između kouča i klijenta, osim ako se ne naglasi drugačije. Trougao Sporazuma © se često primenjuje na ovom nivou.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*