Koučing

Razumevanje, poštovanje i priznanje

U ovom članku ćemo detaljnije proučiti kompetenciju 4: Neguje poverenje i sigurnost. ICF definiše ovu kompetenciju kao „Udruživanje sa klijentom radi stvaranja sigurnog okruženja, punog podrške, koje omogućava klijentu da slobodno deli. Održava odnos uzajamnog […]

Koučing

Ključ za snažan sporazum o sesijama

U prethodnih nekoliko članaka predstavili smo koncepte ko-stvaranja odnosa sa klijentom. U ovom članku ćemo detaljnije razmotriti kompetenciju 3: Uspostavljanje i održavanje sporazuma. Sledeći pokazivači kompetencije su u potpunosti posvećeni stvaranju jakog sporazuma o koučing […]

Koučing

Koučing plan

U prethodnim člancima smo napravili uvod u korišćenje STORMMES modela radi kokreiranja sporazuma o odnosu sa klijentom. U ovom članku ćemo malo detaljnije videti treću kompetenciju Uspostavlja i Održava Dogovore. Sledeći pokazivač kompetencije u ovom […]

Koučing

Sporazum o odnosima

U poslednjem članku smo predstavili upotrebu STORMMES modela © u ko-kreiranju sporazuma o odnosu sa klijentom. U ovom članku ćemo detaljnije razmotriti kompetenciju 3 „Uspostavlja i održava sporazume“. Prva tri markera kompetencija na ovom odeljku […]

Koučing

Zajedničko stvaranje odnosa

Nakon objavljivanja osnovnog modela kompetencija, ICF je zauzeo prošireni pristup kompetencijama u zajedničkom stvaranju odnosa treniranja sa klijentom. U novom modelu, odeljak B fokusira se na tri kompetencije potrebne za pravilno zajedničko stvaranje odnosa sa […]